ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๕๗  รางวัลที่ ๒ ระบบส่งกำลังบำรุงอัตโนมัติ (Automatic Logistics System (ALS))

als

ภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์


ข่าวสารด้านการส่งกำลังบำรุง