ผลการประกวดร้องเพลงปลุกใจรักชาติ ระดับกองร้อย บชร.๒ ปี ๒๕๕๖  ๑๒, ๑๓, ๒๘ มี.ค. ๕๖ จำนวน ๒๑ ทีม
    > ชนะเลิศ ทีม ร้อย.บก.บชร.๒
    > รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีม ร้อย.รักษาการณ์ พัน.สพ.กระสุน.๒๒ บชร.๒
    > รองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีม ร้อย.ซบร.๑ พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒
    > รองชนะเลิศอันดับ ๓ ทีม ร้อย.ส่งกำลัง สป. พัน.สบร.๒๒ บชร.๒
    และ ทีม ร้อย.ซบร.๒ พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒
เพลงเพื่อผืนดินไทยเพลงผู้ปิดทองหลังพระภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์


ข่าวสารด้านการส่งกำลังบำรุง