als


  
ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๕๗

  รางวัลที่ ๒ ระบบส่งกำลังบำรุงอัตโนมัติ (Automatic Logistics System (ALS)

als


  ระบบส่งกำลังบำรุงอัตโนมัติ แบบ One Stop Service

als


ภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์