การจัดหา

: เบิกยังไงให้ได้ของ

การเบิกขั้นต้น

Q : ปัญหา การเบิกขั้นต้น ( สป.ตาม อจย.และ อสอ. ) หน่วยมักจะทำใบเบิกโดยอ้าง อจย.หรือ อสอ. มาในใบเบิก เมื่อมีความต้องการ สป. ก่อนได้รับแผนการแจกจ่าย หรือได้รับ ว.ให้เบิก ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง

A : คำแนะนำ ให้หน่วยทำใบเบิกเมื่อได้รับเอกสารการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์หรืออนุมัติการแจกจ่ายแล้ว หากหน่วยมีความต้องการเร่งด่วนให้ทำหนังสือเร่งรัดการจ่าย สป.ไปตามสายงานส่งกำลัง หรือสายการบังคับบัญชาตามแต่กรณี

Q : ปัญหา ลายมือชื่อผู้มีสิทธิ์เบิก – รับ สป. ไม่ตรงตามลายชื่อที่ส่งให้ บชร.๒

A : คำแนะนำ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิ์เบิก – รับ สป. ส่งไปให้ บชร.๒ ด้วย

Q : ปัญหา หน่วยเบิก สป.๒-๔ สาย ส.ไม่เป็นไปตามสายการส่งกำลัง

A : คำแนะนำ หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยขึ้นตรง พล.ร.๓ และ พล.ร.๖ และหน่วยขึ้นตรง ทภ.๒ เบิกผ่าน บชร.๒ สำหรับหน่วยขึ้นตรง พล.ร.๓ และ พล.ร.๖ ให้เบิกผ่าน พัน.ส.พล.ร.

Q : ปัญหา ชิ้นส่วนซ่อมสาย ขส. หน่วยไม่ลงรุ่น/ปี หมายเลขชิ้นส่วน( Part Number )ลงในใบเบิกทำให้ กค.ขส.ทบ.ไม่สามารถจัดหาชิ้นส่วนซ่อมได้ถูกต้องตรงตามชนิดยานพาหนะ

A : คำแนะนำ ให้หน่วยบันทึกประเภทยานพาหนะ,หมายเลขทะเบียนชนิด,รุ่น/ปี,หมายเลขเครื่อง,หมายเลขแคร่ และหมายเลขชิ้นส่วน ( Part Number ) ลงในใบเบิกเบิกด้วย โดยให้หน่วยลงหมายเลขชิ้นส่วน ( Part Number ) ในช่องหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งหน่วยสามารถหาหมายเลขชิ้นส่วน (Part Number ) ได้จากคู่มือประจำรถที่แจกจ่ายพร้อมกับรถ

Q : ปัญหา ชิ้นส่วนซ่อมซึ่งหน่วยสามารถใช้งบบริหาร และงบเครื่องช่วยฝึกจัดซื้อเองได้ หน่วยมักจะไม่จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเองในกรณีเร่งด่วนโดยอ้างว่างบ มีน้อยและเบิกจากหน่วยสนับสนุนแต่เพียงอย่างเดียว

A : คำแนะนำ ชิ้นส่วนซ่อมบางรายการหน่วยสามารถจัดซื้อได้เองในท้องถิ่นตามคำสั่ง ทบ. ที่ ๒๗๑/๒๕๓๖ ลง ๑๓ พ.ค.๓๖ เรื่อง การจัดหาและการซ่อมบำรุงรายย่อยโดยใช้งบประมาณกลุ่มงบงานการบริหารงานและบริหารหน่วย

Q : ปัญหา หน่วยในพื้นที่ น.ม.เบิกวัสดุทำความสะอาดไม่ลงหลักฐานที่ใช้ในการเบิกให้ถูกต้อง เช่น หมายเลข สป.และรายการที่เบิกไม่ถูกต้อง ลำดับและรายการ สป.ที่ขอเบิกซ้ำกันแล ไม่ลงยอดยุทโธปกรณ์ของหน่วยทุกครั้งที่เบิก

A : คำแนะนำ ขอให้หน่วยตรวจสอบลำดับ , รายการเบิก , หลักฐานที่ใช้ในการเบิก,แสดงสถานภาพในช่องจำนวนอนุมัติ ,คงคลัง ,ค้างรับให้ถูกต้อง และให้เบิกตามคำสั่ง ทบ. ที่ ๔๔๓/๑๗ ลง ๑๔ พ.ย.๑๗ ประกอบการเบิกทุกครั้ง

Q : ปัญหา หน่วยเบิกใน ทภ.๒ ใช้ใบเบิกหลายรายการ ( ทบ.๔๐๐ – ๐๐๖ และ ทบ.๔๐๐–๐๐๗ ) ในการเบิก สป. ทำให้ยากในการเบิกและค้างจ่าย A คำแนะนำ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ ในการเบิก สป. เว้น สป.บางชนิดที่กำหนดให้ใช้ใบเบิกหลายรายการได้

A : คำแนะนำ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ ในการเบิก สป. เว้น สป.บางชนิดที่กำหนดให้ใช้ใบเบิกหลายรายการได้

Q : ปัญหา ตามที่ บชร.๒ ได้กำหนดวงรอบให้หน่วยส่งหลักฐานการเบิกเครื่องแต่งกายพลทหารปีที่ ๒ ของแต่ละผลัดปรากฏว่าหน่วยส่งหลักฐานให้ บชร.๒ ล่าช้าทำให้กำลังพลของหน่วยได้รับ สป.ไม่ตรงตามวงรอบที่กำหนด

A : คำแนะนำ ขอให้หน่วยส่งหลักฐานการเบิกให้ บชร.๒ ตามวงรอบที่กำหนด เพื่อ บชร.๒ จะได้รวบรวมเบิกต่อ พธ.ทบ. และตรวจสอบบัญชีรายชื่อที่ใช้เป็นหลักฐานการเบิกให้ถูกต้อง สำหรับรายการรองเท้าให้หน่วยแจ้งความต้องการจำนวน และเบอร์รองเท้าในใบเบิกด้วยเพื่อเป็นข้อมูลในการแจกจ่าย

Q : ปัญหา หน่วยส่งหลักฐานการเบิกเครื่องแต่งกายนายสิบประจำปีล่าช้า บางหน่วยหลักฐานไม่ถูกต้อง

A : คำแนะนำ
  - ขอให้ส่งหลักฐานให้ บชร.๒ ภายใน ก.พ.ของทุกปี โดยให้แยกเบิกของ นายสิบชาย ส่วนกำลังรบ, ส่วนภูมิภาค, นายสิบหญิง, พยาบาล,อาสาสมัคร, ชุดช่าง เป็นแต่ละใบเบิก
  - หลักฐานการเบิกให้แนบบัญชีรายชื่อประกอบการเบิกจำนวน ๒ ชุด
  - สำหรับเครื่องแต่งกายชุดช่างให้สำเนาคำสั่งตำแหน่งและยศปัจจุบันเป็นหลักฐานการเบิก
  - สำหรับนายสิบบรรจุใหม่หลังเดือน พ.ค.ไม่มีสิทธิ์ได้รับในปีนั้นให้เบิกในปีต่อไป

Q : ปัญหา หน่วยขาดแคลน สป.เคมีทำน้ำประปา หรือต้องการ สป.สาย วศ.เร่งด่วน แต่หน่วยไม่แจ้งให้ บชร.๒ ทราบล่วงหน้า

A : คำแนะนำ หน่วยจะต้องเสนอความต้องการ และแจ้งให้ บชร.๒ ทราบล่วงหน้าเพื่อจะได้เสนอความต้องการและเร่งรัดการจ่ายไปยัง วศ.ทบ. เพื่อให้การดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆรวดเร็วขึ้นและทันต่อความต้องการ

การเบิกทดแทน

Q : ปัญหา การเบิกทดแทน ( สป.ตาม อจย.และ อสอ. ) หน่วยไม่แนบสำเนาแบบรายงานขออนุมัติจำหน่าย ( ทบ.๔๐๐ – ๐๖๕ ) ไปพร้อมกับใบเบิก

A : คำแนะนำ ให้หน่วยสำเนาแบบรายงานขออนุมัติจำหน่าย ( ทบ.๔๐๐ – ๐๖๕ ) จำนวน ๒ ชุด แนบไปพร้อมใบเบิกด้วย

Q : ปัญหา สป.ตาม อจย.,อสอ. บางรายการหน่วยได้รับ สป.ไว้เกินอัตรา บางรายการไม่มีอัตราการแจกจ่าย เมื่อหน่วยขออนุมัติจำหน่ายแล้วหน่วยรายงานขอเบิกทดแทนตามสายการส่งกำลัง เมื่อ พธ.ทบ.ตรวจสอบว่าไม่มีอัตราหรือเกินอัตราก็จะยกเลิกใบเบิกทำให้เพิ่มงานทางธุรการและสิ้นเปลือง

A : คำแนะนำ ขอให้ตรวจสอบก่อนจะเบิก สป.ว่ารายการใดที่กำหนดไว้ในอัตรา หากหน่วยได้รับ สป.ไว้เกินอัตราหรือได้รับการแจกจ่ายไว้แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในอัตรา เมื่อหน่วยรายงานขออนุมัติจำหน่ายเรียบร้อยแล้วให้ตัดยอด สป.ออกจากบัญชีคุมโดยไม่ต้องเบิกทดแทน ให้เบิกทดแทนได้เฉพาะจำนวนที่ขาดอัตราเท่านั้น ขอให้ตรวจสอบอัตราก่อนที่จะเบิกทดแทน

Q : ปัญหา หน่วยใช้เบิกยาง, แบตเตอรี่ โดยไม่ตรวจสอบว่าครบเกณฑ์เบิกตาม คำสั่ง ทบ.หรือไม่ และไม่แนบผลการสอบสวนสาเหตุการสึกหรอของยาง หรือการชำรุดของแบตเตอรี่ ในกรณียังไม่ครบเกณฑ์อายุการใช้งานมาด้วย

A : คำแนะนำ การเบิกยางและแบตเตอรี่ ให้แจ้งประเภทยานพาหนะ และหมายเลขทะเบียน ขนาดยาง , ชนิดแบตเตอรี่ที่จะเปลี่ยน กับบันทึกหมายเลขยางและแบตเตอรี่เก่าลงในใบเบิกด้วย

Q : ปัญหา หน่วยรายงานขออนุมัติจำหน่าย สป.สาย พธ.รวมกัน เช่น สป.ตาม อจย.,อสอ. ,สป.ประจำหน่วย , เครื่องสนาม ฯลฯ แล้วหน่วยเบิกรวมกันเป็นใบเบิกเดียวกัน ทำให้ไม่สะดวกในการแจกจ่ายและคุมสถานภาพ สป.ของ พธ.ทบ.และหน่วยส่งกำลังที่สนับสนุน

A : คำแนะนำ ขอให้หน่วยแยกเบิก สป.เป็นแต่ละประเภท ประเภทละ ๑ ใบเบิก และให้หมายเหตุแจ้งว่าเบิก สป.ตาม อจย.,อสอ. หมายเลขใด ตามคำสั่งหรือระเบียบใดให้ชัดเจน

Q ปัญหา หน่วยขอเบิกทดแทนตามอนุมัติจำหน่าย สป.สาย พธ.ตาม อจย.,อสอ.,สูทภัณฑ์ และเครื่องแต่งกายนายทหาร แต่เอกสารไม่ชัดเจนและไม่ได้รับรองสำเนาถูกต้อง

A : คำแนะนำ ขอให้หน่วยถ่ายเอกสารให้ชัดเจนเพื่อให้ง่ายแก่การตรวจสอบสำหรับเครื่องแต่งกายนายทหาร ให้สำเนาคำสั่งเฉพาะบุคคลที่มีสิทธ์เบิกเท่านั้น และควรสำเนาให้ชัดเจน จำนวน ๒ ชุด เอกสารทุกฉบับที่ถ่ายเอกสารให้ตรวจสอบรับรองสำเนาถูกต้องใหม่ทุกครั้ง

Q : ปัญหา การเบิกสูทภัณฑ์, สูทภัณฑ์สนาม หน่วยเบิกไม่ถูกต้อง สป.บางรายการที่หน่วยได้รับไว้เมื่อหน่วยรายงานขออนุมัติจำหน่ายแล้ว ทบ.กำหนดให้ใช้งบบริหารหน่วยจัดหาแต่หน่วยขอเบิกทดแทนตามสายการส่งกำลัง

A : คำแนะนำ สป.รายย่อยให้ใช้งบบริหารของหน่วยจัดหาทดแทนเอง

Q : ปัญหา ก่อเบิกแบตเตอรี่สาย สพ.หรือสาย ขส.ต้องเบิกน้ำกรดแยกต่างหากหรือไม่

A : คำแนะนำ ปัจจุบันกรมฝ่ายยุทธบริการจะจ่ายแบตเตอรี่พร้อมน้ำกรดซึ่งเป็นส่วนสัมพันธ์ตามอัตราส่วนของแบตเตอรี่

การติดตามการเบิก

Q : ปัญหา หน่วยใช้นอก จว.น.ม.ติดตามการเบิกไปยัง มทบ.,จทบ. แล้ว มทบ.,จทบ.ติดตามยัง บชร.๒ โดยอ้างที่ใบเบิกของหน่วยใช้ในการติดตาม ทำให้ บชร.๒ ไม่สามารถตรวจสอบได้

A : คำแนะนำ การติดตามใบเบิกของ มทบ., จทบ.(ติดตามให้หน่วยใช้) ขอให้อ้างที่ใบเบิกของ มทบ.,จทบ.ในการติดตาม

Q : ปัญหา หน่วยมักจะไม่ใช้ใบติดตามใบเบิกโดยจะทำเป็นหนังสือติดตามมายัง บชร.๒ ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง

A : คำแนะนำ ให้หน่วยใช้แบบฟอร์มใบติดตามใบเบิก(ทบ.๔๐๐–๐๗๑)

การเบิกอัตโนมัติ

Q : ปัญหา เมื่อ มทบ.,จทบ.ได้รับ สป.โดยอัตโนมัติจาก บชร.๒ หรือจากรมฝ่ายฯ แล้ว ไม่ได้ให้หน่วยใช้วางใบเบิกเพื่อเป็นหลักฐานการเบิก-รับ จะจ่ายให้หน่วยใช้โดยให้เซ็นรับจากใบเบิกเดิม

A : คำแนะนำ เมื่อ มทบ.,จทบ. ได้รับ สป.จาก บชร.๒ หรือได้รับโดยตรงจากกรมฝ่ายฯ ขอให้หน่วยใช้วางใบเบิกเพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายระหว่าง มทบ.,จทบ. กับหน่วยใช้ด้วย

Q : ปัญหา การรับ สป.โดยใบเบิกอัตโนมัติจากกรมฝ่ายยุทธบริการ หน่วยใช้แก้ไขหลักฐานในใบเบิกอัตโนมัติซึ่งต้องให้ บชร.๒ ดำเนินการเป็นของหน่วยเอง โดยให้ ผบ.หน่วยของตนเองลงนามพร้อมลงที่ใบเบิกโดยไม่มีอำนาจ

A : คำแนะนำ ใบเบิกอัตโนมัติต้องส่งให้ บชร.๒ ดำเนินการ

Q : ปัญหา บางหน่วยเมื่อได้รับ สป.โดยใบเบิกอัตโนมัติแล้ว หน่วยไม่ได้ส่งใบเบิก สีชมพู, สีฟ้า ที่ พบ.ส่ง สป.โดยตรงคืนให้ บชร.๒ เพื่อดำเนินการทางใบเบิกของหน่วยทางบัญชีคุมต่อไป

A : คำแนะนำ เมื่อได้รับ สป. แล้วให้ส่งใบเบิกฉบับที่ สีชมพู, สีฟ้า คืน บชร.๒ โดยด่วน

การแจกจ่าย

: เขาจะเอาของมาส่งแล้ว ทำไงต่อ


Q ปัญหา : การโอน สิ่งอุปกรณ์ให้กับหน่วยอื่นหรือหน่วยรอง เมื่อโอนแล้วไม่ได้ส่งหลักฐานใบโอนให้ บชร.๒ และกรมฝ่ายยุทธบริการที่เกี่ยวข้อง

A คำแนะนำ : เมื่อมีการโอน สิ่งอุปกรณ์ ให้หน่วยส่งลักฐานใบโอนให้กับ บชร.๒ และกรมฝ่ายยุทธบริการด้วยทุกครั้ง

Q ปัญหา : เมื่อ มทบ., จทบ.ได้รับ สิ่งอุปกรณ์โดยอัตโนมัติจาก บชร.๒ หรือจากกรมฝ่ายยุทธบริการแล้ว ไม่ได้แจ้งให้หน่วยใช้วางใบเบิกเพื่อเป็นหลักฐานการเบิก- รับ หน่วยจะจ่ายให้หน่วยรับโดยลงนามรับจากใบเบิกเดิม

A คำแนะนำ : เมื่อ มทบ.,จทบ.ได้รับ สิ่งอุปกรณ์จาก บชร.๒ หรือได้รับโดยตรงจากกรมฝ่ายยุทธบริการ ขอให้แจ้งหน่วยใช้วางใบเบิกเพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายระหว่าง มทบ.,จทบ. กับหน่วยใช้ด้วย

Q ปัญหา : เมื่อได้รับอนุมัติจำหน่าย สปสาย ขส..แล้ว หน่วยจะเก็บ สิ่งอุปกรณ์ไว้ที่หน่วยหรือถ้าเป็นยานพาหนะหน่วยจะขอไว้ซ่อมใช้ราชการเป็นต้น ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง หรือเมื่อทำใบส่งคืนไม่แนบแบบรายงานขออนุมัติจำหน่าย ( ทบ.๔๐๐ – ๐๖๕ ) พร้อมหลักฐานมากับใบส่งคืน และไม่แจ้งในใบส่งคืนว่า สิ่งอุปกรณ์อยู่ที่ใด

A คำแนะนำ : การส่งคืนยานพาหนะ และ สิ่งอุปกรณ์สาย ขส. ให้หน่วยทำใบส่งคืนตามคำแนะนำ และแนบสำเนาแบบรายงานขออนุมัติจำหน่ายพร้อมหลักฐานทั้งชุด ( จำนวน ๒ ชุด ) มาด้วย และให้บันทึกในใบส่งคืนตรงช่องหมายเหตุว่า สิ่งอุปกรณ์อยู่ที่ใด ( หน่วยใช้,มทบ.,จทบ.,บชร, ขส.ทบ. ) ส่วนการส่งคืน ยาง, แบตเตอรี่ ให้บันทึกประเภทยานพาหนะและหมายเลขทะเบียน,หมายเลขยางเก่า และหมายเลขแบตเตอรี่เก่าที่ส่งคืนลงในใบส่งคืนด้วย เพื่อตรวจสอบกับ บชร.๒

Q ปัญหา : หน่วยได้รับสิ่งอุปกรณ์จากการจัดส่งทางรถไฟล่าช้า

A คำแนะนำ : การจัดการขนส่งด้วยรถไฟมีข้อจำกัดบางประการที่ควรทราบดังนี้
  - กรณีที่เป็น สป.๕ เนื่องจากเป็นยุทธภัณฑ์หลักต้องทำการเหมาตู้รถไฟบรรทุก แต่บางห้วงเวลาเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรทำให้มีความต้องการตู้บรรทุกจำนวนมาก การรถไฟไม่สามารถนำตู้มาสำรองที่สถานีขนถ่ายของ บชร.๒ ได้ตามความต้องการ ซึ่งการนับห้วงเวลาในการจัดส่งสิ่งอุปกรณ์จะเริ่มนับวันเวลาเมื่อกองพันสรรพาวุธกระสุน ๒๒ บชร.๒ วางใบเบิก ไม่ได้นับจากวันที่วางใบขอการขนส่ง ทำให้ดูเหมือนว่าเรื่องค้างอยู่ที่หมวดสถานีขนถ่ายนาน
  - กรณี สป.๒ -๔ ซึ่งไม่ใช่ยุทธภัณฑ์หลักซึ่งขอการขนส่งจำนวนน้อย ซึ่งต้องการส่งเร่งด่วนแต่เมื่อตำบลปลายทางไม่ลงสถานีเดียวกันทำให้ไม่สามารถเช่าเหมาตู้บรรทุกได้เนื่องจากผิดระเบียบการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และปัจจุบันการรถไฟได้ยกเลิกการชั่งส่งสิ่งอุปกรณ์เป็นชิ้นแล้ว ดังนั้นการจัดส่งสิ่งอุปกรณ์จะต้องรอให้มีปริมาณสิ่งอุปกรณ์ที่จะส่งไปยังตำบลปลายทางในปริมาณที่เพียงพอต่อการเหมาตู้สินค้า
  - ตำบลปลายทางบางแห่งไม่มีเส้นทางรถไฟผ่าน ได้แก่ จทบ.ร.อ., จทบ.ล.ย. และ จทบ.ส.น. ดังนั้นก่อนการจัดส่งสิ่งอุปกรณ์ต้องประสานกับหน่วยรับและ สขส.มทบ.,จทบ.ปลายทางเพื่อจัดการสนับสนุนรถยนต์ขนส่งในการมารับสิ่งอุปกรณ์ต่อจากสถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด
  - ขบวนรถสินค้ามีการประกาศเดินรถในแต่ละเส้นทางไม่มีการเดินรถทุกวัน และบางขบวนที่การเดินรถหากหน่วยลากจูงเต็มขบวนแล้วอาจไม่ลากจูงตู้สินค้าของทางราชการทหาร หน่วยจึงต้องวางแผนการจัดส่งให้สอดคล้องกับประกาศการเดินรถของการรถไฟให้มากที่สุดและประสานกับนายสถานีในการเร่งรัดจัดส่งตู้สินค้าของทหารตามความเร่งด่วน
  - ยานพาหนะที่เกินเขตโครงสร้างหลักของการรถไฟจะไม่สามารถขนส่งโดยรถไฟได้ เช่น รถถังเอ็ม ๔๘ เอ ๕ รถถังเอ็ม ๖๐ เป็นต้น โดยหน่วยต้องตรวจสอบกับการรถไฟก่อนว่ายานพาหนะของหน่วยนั้นสามารถขนส่งได้หรือไม่ สำหรับยานพาหนะที่สามารถขนส่งโดยรถไฟได้จะต้องใช้ตู้ บขน. ซึ่งบางครั้งการรถไฟไม่สามารถจัดหาได้ทันตามกำหนดเนื่องจากมีจำนวนจำกัด
  - ปัจจุบันการรถไฟไม่เปิดบริการขบวนรถสินค้าในสายตะวันออก (ปราจีนบุรี,สระแก้ว) หากจำเป็นจะต้องขอเปิดขบวนพิเศษ
  - กรณีที่หน่วยต้องการทราบว่าขณะนี้ บชร.๒ ได้จัดส่งสิ่งอุปกรณ์โดยทางรถไฟไปถึงที่ใดแล้วสามารถติดต่อได้โดยตรงที่หมวดสถานีขนถ่าย กองพันทหารขนส่งที่ ๒๒ บชร.๒ โทร ๐๔๔-๙๕๘๒๘๓-๔ ต่อ ๒๓๐๗๖ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกับการรถไฟเพื่อตอบคำถามให้แก่หน่วยได้

Q ปัญหา : เมื่อมีการตัดจ่ายใบเบิกแล้ว หน่วยส่งกำลังจะแจ้งให้หน่วยใช้ทราบได้อย่างไร

A คำแนะนำ : เมื่อ ผบ.บชร.๒ อนุมัติจ่ายสิ่งอุปกรณ์แล้ว ศคบ.บชร.๒ จะแจ้งให้หน่วยเบิกทราบพร้อมกับแจ้งให้หน่วยคลังทราบด้วย และหน่วยคลังจะประสานหน่วยเบิกเพื่อกำหนดวันเวลาในการรับสิ่งอุปกรณ์ต่อไป

Q ปัญหา : หน่วยได้รับการแจกจ่ายเครื่องแต่งกายทหารใหม่ล่าช้าทุกครั้ง

A คำแนะนำ : ปัจจุบันหน่วยสามารถมารับเครื่องแต่งกายทหารใหม่ได้ล่วงหน้าก่อนเป็นเดือน เนื่องจากคลัง บชร.๒ มียอดวางระดับสะสมและหน่วยคลังจะประสานและนัดหมายหน่วยเบิก เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางมารับพร้อมกันเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าคับคั่ง

การซ่อมบำรุง

: แย่แล้ว ของพัง!!!! ทำไงดี


Q ปัญหา : หน่วยไม่ปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงขั้นหน่วย โดยสม่ำเสมอ ทำให้ยานพาหนะทรุดโทรมเร็วกว่าที่กำหนด เช่น ถึงวงรอบที่ต้องเปลี่ยน ไส้กรองอากาศ,ไส้กรองน้ำมันเครื่อง และไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำการเปลี่ยน เป็นต้น

A คำแนะนำ : ให้หน่วยปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.และคำสั่ง ทบ. โดยเคร่งครัด

การจำหน่าย

: ผมจะติดคุกมั๊ยครับ จ้าวนายยยยยย


Q ปัญหา : การรายงานขออนุมัติจำหน่ายยานพาหนะสาย ขส.ที่หน่วยปฏิบัติผิดพลาดอยู่เสมอ คือ ไม่แนบภาพถ่ายเครื่องยนต์ , ภาพถ่ายหมายเลขแคร่ , ไม่ส่งแผ่นป้ายทะเบียน , ใบเบิกหรือใบรับรองยานพาหนะ

A คำแนะนำ : ก่อนที่หน่วยจะส่งเรื่องขออนุมัติจำหน่ายเพื่อให้ บชร.๒ ดำเนินการ ให้แนบภาพถ่ายส่วนต่าง ๆ , ใบเบิกหรือใบรับรองยานพาหนะที่ ขส.ทบ.ตรวจสอบและรับรองให้ ส่วนแผ่นป้ายทะเบียนให้ส่งพร้อมกับรายงานขออนุมัติจำหน่าย หรือหากหน่วยได้ส่งคืนที่ ขส.ทบ.โดยตรงแล้ว ให้หน่วยแนบหลักฐานการส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนประกอบด้วย

Q ปัญหา : ราคาที่หน่วยขออนุมัติจำหน่ายเฉพาะ สป.ในโครงการ หน่วยจะใช้ราคาตามใบเบิกของหน่วยมาคิดเพิ่ม ๒๐ % เมื่อดำเนินการไปขั้นเหนือ ราคาจะไม่ตรงกันกับที่ กคสป.สพ.ทบ.คุมไว้

A คำแนะนำ : ก่อนที่จะดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายให้หน่วยวิทยุหรือติดต่อขอทราบราคาจาก กคสป.สพ.ทบ.โดยตรง เพื่อป้องกันการผิดพลาดทำให้งานด้านเอกสารล่าช้า

Q ปัญหา : หน่วยจัดทำแบบรายงานขออนุมัติจำหน่ายไม่ถูกต้อง เช่น
  ๑.สรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการ ผบ.หน่วยใม่ได้ลงนามรับทราบและสั่งการอีกครั้ง
  ๒.การขออนุมัติจำหน่าย สป.หลายรายการ ราคามักจะผิดพลาดอยู่เสมอ
  ๓.การเรียกชื่อ สป.และราคา ไม่ตรงตามสำเนาใบเบิกที่แนบ
  ๔.ข้อเสนอของหน่วยรายงาน ทบ.๔๐๐ – ๐๖๕ ไม่ได้ให้ ผบ.หน่วยลงลายมือชื่อเป็นฉบับจริงทั้ง ๔ ชุด
  ๕.แบบรายงานขออนุมัติจำหน่าย ทบ.๔๐๐-๐๖๕ หน่วยบันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มีรอยลบขีดฆ่าโดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ
  ๖.การจำหน่าย สป. ประเภทเดียวกัน ไม่รวมจำหน่ายเป็นเรื่องเดียวกัน

A คำแนะนำ : ก่อนที่หน่วยต่าง ๆ จะส่งเรื่องให้ บชร.๒ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้นายทหารผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบความถูกต้องให้ละเอียดมากกว่านี้ หากสงสัยไม่เข้าใจให้สอบถามหน่วยตามสายการส่งกำลังได้

การควบคุม

: ของหลวงตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้


Q ปัญหา : หน่วยใช้รายงานไม่ถูกต้องและไม่ตรงตามกำหนด

A คำแนะนำ : สำหรับสิ้น มี.ค. ให้หน่วยรายงาน สป.ทุกรายการ โดยแยกเป็นแต่ละสายยุทธบริการ ตาม อจย.และ อสอ.และให้ลงหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ ในบรรทัดแรก และ รายการสิ่งอุปกรณ์ในบรรทัดไป ( ตรงกับตัวเลข ) โดยไม่รวมอยู่ในบรรทัดเดียวกัน

Q ปัญหา : หน่วยใช้ จัดทำบัญชีคุม ( ทบ.๔๐๐ – ๐๐๕ ) ไม่ถูกต้อง และ หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลัง ไม่ได้จัดทำบัญชีคุม สป. ถาวรที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยใช้ ( ทบ.๔๐๐ - ๐๐๓ – ๓ ) และ ( ทบ.๔๐๐ – ๐๐๓ – ๔ )

A คำแนะนำ :
  - หน่วยใช้ให้ลงรายการในบัตรบัญชีคุม ( ทบ.๔๐๐ – ๐๐๕ ) ให้ครบทุกช่องโดยเฉพาะในช่อง จำนวน (ขอเบิก ได้รับ ส่งคืน) และ คงมี ลงให้ถูกต้องตามจำนวน สป.ที่มีอยู่ และให้บันทึกรายการสถานที่อยู่ของ สป.(ด้านหลังให้ครบถ้วน)
  - หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลัง โดยเฉพาะ มทบ.,จทบ.( สำนักงานขนส่ง ) ซึ่งจะต้องสนับสนุนหน่วยใช้ในพื้นที่ จะต้องจัดทำบัญชีคุม สป.ถาวรของหน่วยใช้ ( ทบ.๔๐๐ – ๐๐๓ – ๓ ) และ ( ทบ.๔๐๐ – ๐๐๓ – ๔ ) เพื่อให้ทราบสถานภาพ สป.

Q ปัญหา : หน่วย จทบ. , มทบ. ส่งรายงานสถานภาพ สป. วางระดับรอบ ๓ เดือนและรอบ ๖ เดือน ให้ บชร.๒ ช้า ไม่ทันตามวงรอบที่กำหนด

A คำแนะนำ : ในรอบ ๓ เดือน ขอให้หน่วยส่งรายงานสถานภาพถึง บชร.๒ ภายในวันที่ ๑๐ ก.ย., มี.ค. และ มิ.ย. ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ทภ.๒ ที่ ๓/๓๗ ลง ๒๙ มิ.ย. ๓๗ ข้อ ๘ ในรอบ ๖ เดือน ให้หน่วยส่งรายงานสถานภาพ สป. ทุกรายการ ทบ. กำหนด ถึง บชร.๒ ภายในสิ้นเดือน มี.ค. และ ก.ย. ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทภ.๒ ว่าด้วยการรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ ประเภท๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๖ ลง ๓๐ มี.ค. ๓๖ ข้อ ๗.๒

เก็บตก

: วงรอบการส่งกำลังของสิ่งอุปกรณ์ที่มีวงจรชีวิตไม่เหมือนคนอื่นเขา

สป.๓

Q ปัญหา : หน่วยเบิกน้ำมันตามอัตราพิกัดล่าช้า จนเลยระยะเวลาที่กำหนด

A คำแนะนำ : ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ท้ายหนังสือ กบ.ทบ.ที่ กห ๐๔๐๔/๒๐๐๓ ลง ๒ ก.ค.๓๖ ระบุว่า "หน่วยที่ได้รับการแจกจ่ายยานพาหนะตั้งแต่ ต.ค.๓๒ เป็นต้นมา ให้เบิกน้ำมันตามอัตราพิกัดให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่หน่วยได้รับยานพาหนะใหม่ หากเกินกำหนดจะไม่พิจารณาจ่ายให้" ดังนั้นเมื่อหน่วยได้รับยานพาหนะมาเมื่อใด (ดูในวันที่รับ สป.ในใบเบิก) ให้เร่งเบิกน้ำมันตามอัตราพิกัดทันที(โยมิชักช้า) เพราะน้ำมันนี้ทุกตำบลส่งกำลังจะต้องเบิกไปที่ พธ.ทบ.ทั้งนั้น และหากเกินกำหนดหน่วยต้องเอาน้ำมันจากที่อื่น (ตามปั๊ม มั้ง?????) มาเติมเอง

สป.๕

Q ปัญหา : หน่วยรายงานขออนุมัติจำหน่าย สป.๕ ที่ใช้ไปในการป้องกันประเทศ และของหมุน เวียน สป.๕ สูญหาย แต่หน่วยไม่ได้ราย งานขออนุมัติจำหน่ายของหมุนเวียน(ปลอกกระสุน)

A คำแนะนำ : หากปลอกกระสุนหรือของหมุนเวียนสูญหาย ให้หน่วยรายงานขออนุมัติจำหน่ายโดยไม่ต้องสอบสวน เว้นหีบโลหะบรรจุ สป.๕ ทุกชนิด หากสูญหายต้องสอบสวนประกอบรายงานขออนุมัติจำหน่ายต่อไป(คำสั่ง ทบ.ที่ ๕๙๒/๒๕ ลง ๒๘ ต.ค.๒๕)

Q ปัญหา : ในรายงานขออนุมัติจำหน่าย(ทบ.๔๐๐-๐๖๕)ผบ.หน่วยลงนามไม่ถูกต้อง และราคา สป.ที่จำหน่ายไม่ถูกต้อง

A คำแนะนำ : ผบ.หน่วยที่มีอำนาจลงนามอนุมัติจำหน่าย ลงนามใน ทบ.๔๐๐-๐๖๕ ในฉบับสุดท้ายเท่านั้นและราคา สป.๕ ให้ใช้ราคาตามคำสั่ง สพ.ทบ.ที่ ๒๗๔/๓๔ ลง ๑๓ มิ.ย.๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Q ปัญหา : สป.๕ ตามเครดิตฝึก-ศึกษาประจำปีบางหน่วยได้รับแจกจ่ายเครดิตไม่ครบชุดและองค์ประกอบไม่ครบ เช่น ได้รับการแจกจ่ายดินระเบิด T.N.T. ส่วนเชื้อปะทุที่ใช้สำหรับจุดวัตถุระเบิดไม่ได้รับการแจกจ่ายเครดิต ทำให้หน่วยไม่สามารถที่จะใช้ดินระเบิดได้

A คำแนะนำ : ขอให้หน่วยรายงานปัญหาข้อขัดข้อง ในการใช้ตามสายการบังคับบัญชาจนถึง ยศ.ทบ. เพื่อพิจารณาจัดสรรเครดิตฝึก-ศึกษา ในปีต่อไปให้ครบชุดและองค์ประกอบในการใช้ สป.๕ ต่อไป

Q ปัญหา : การรายงานขออนุมัติจำหน่ายของหมุนเวียน สป.๕ เนื่องจากสูญหายในระหว่างการฝึก หลักฐานที่ใช้ประกอบการขออนุมัติจำหน่ายหน่วยแนบไม่ครบหลักฐานบางอย่างไม่เป็นฉบับตัวจริง และคำให้การของเจ้าหน้าที่ไม่ลง วัน,เดือน,ปี ให้ครบ

A คำแนะนำ : หากมีการจำหน่ายของหมุนเวียน สป.๕ ขอให้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการอนุมัติจำหน่ายฉบับจริงไปด้วย ๑ ฉบับ โดยเฉพาะคำสั่งแต่งตั้ง

Q ปัญหา : หน่วยเบิกต่างจังหวัดที่ มทบ.,จทบ.ได้วางใบเบิกมา เมื่อดำเนินการขอการขนส่งให้แล้วแต่หน่วยใช้มารับ สป.๕ เอง ทำให้เกิดปัญหาในการยกเลิกการขนส่ง

A คำแนะนำ : หน่วยใช้ในต่างจังหวัดเมื่อวางใบเบิกมาตามสายการส่งกำลังแล้วให้ประสานการปฏิบัติมาให้ทราบด้วยว่าหน่วยมีความประสงค์จะเดินทางมารับ สป.เองหรือไม่ ถ้าไม่ประสงค์จะเดินทางมารับ สป.เองเจ้าหน้าที่จะดำเนินการขอการขนส่งให้หน่วยต่อไป โดยประสานมาที่ พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒ โดยทางโทรศัพท์หรือทาง ว.

Q ปัญหา : หน่วยใช้ในสนามเบิกกระสุนมาที่ กกล. แล้ว กกล.เบิกต่อมาที่ ศคบ.บชร.๒ ต่อมา ศคบ.บชร.๒ ได้ตัดจ่าย สป.๕ ดังกล่าว และ พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒ ได้แจกจ่ายให้หน่วยแล้ว แต่เมื่อจัดส่งไปถึงหน่วยปรากฏว่าไม่ใช่รายการ สป.๕ ที่หน่วยต้องการ

A คำแนะนำ : หน่วยใช้ต้องตรวจสอบใบเบิกในทุกขั้นตอนว่าเขียนรายการ สป.ถูกต้องหรือไม่ทั้งที่หน่วยใช้เองและที่หน่วยเหนือที่วางใบเบิกให้เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาด

Q ปัญหา : หน่วยส่งคืน สป.๕ จำนวน ๒ รายการ ซึ่งตอนที่มารับ สป.๕ อยู่ในสภาพที่ดี แต่เมื่อส่งคืนปรากฏว่า สป.๕ ดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ไม่เรียบร้อย ซึ่งหน่วยคลังไม่สามารถรับคืนได้

A คำแนะนำ : หน่วยที่ส่งคืน สป.๕ จะต้องทำความสะอาด สป.๕ และบรรจุลงหีบห่อให้เรียบร้อยก่อนส่งคืน หน่วยคลังจึงจะสามารถรับคืนได้