ข่าวประชาสัมพันธ์

ผบ.ศคบ.บชร.๒๒
พ.อ.สุรชิน กาญจนจิตติ
ผบ.ศคบ.บชร.๒