เกี่ยวกับ บชร.2

ประวัติความเป็นมาของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒

                เดิมนั้นมณฑลทหารบก,จังหวัดทหารบกเป็นหน่วยสนับสนุนทางการช่วยรบ แต่เนื่องจากมณฑลทหารบก, จังหวัดทหารบก มีภารกิจอื่น ๆ เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษา ระเบียบวินัยของทหารภายนอกกรมกอง การระดมสรรพกําลัง, การสัสดี, การศาลทหาร, การเรือนจํา, การเกณฑ์พลเมืองอุดหนุนราชการทหารตามกฎหมาย เพื่อให้ม่ณฑลทหารบก , จังหวัดทหารบก ได้ ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วได้อย่างเต็มที่ กองทัพบกจึงได้พิจารณาจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางการช่วยรบขึ้น เพื่อแบ่งเบาภาระทางการส่งกําลังบํารุงของ มณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบก โดยจัดตั้งกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ขึ้น เป็นหน่วยแรกในกองทัพบกในปี ๒๕๑๐
                 กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ซึ่งจัดตั้งขึ้นที่กองทัพภาคที่ ๒ นอกจากจะลดงานในด้านการส่งกําลังบํารุงให้กับหน่วยมณฑลทหารบก,จังหวัดทหารบกแล้ว ยังทําให้สายงานส่งกําลังบํารุงสั้นลงอีกด้วย เดิมหน่วยต่าง ๆ ปฏิบัติงานส่งกําลังบํารุงต่อสายยุทธบริการ หรือคลังสายยุทธบริการโดยตรง ซึ่งสาย ยุทธบริการ หรือคลังต่าง ๆ ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร จึงทําให้หน่วยเสียเวลาเพราะระยะทางอยู่ห่างไกล แต่เมื่อมีกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ แล้ว หน่วยต่างๆ ก็กระจายออกไปตามภูมิภาค ไม่แออัดหรือคับคั่งอยู่เฉพาะในคลังสายยุทธบริการดังกล่าวแล้วนอกจากนี้คลังสายยุทธบริการปฏิบัติงานโดยตรงกับกองบัญชาการช่วยรบ ทําให้ปัญหาการ ส่งกําลังจึงง่ายเขา ลดงานด้านยุทธการได้เป็นอย่างดี สิ่งอุปกรณ์ที่มีจากคลังกองบัญชาการช่วยรบ จะ หลั่งไหลไปสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่กองทัพภาคต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว และทางคลังสาย ยุทธบริการ ก็ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด เพราะหน่วยรับภาระช่วงต่อไปแล้วคงทําการสนับสนุนโดยตรงกับหน่วยกองบัญชาการช่วยรบ ตามที่กองบัญชาการช่วยรบเสนอความต้องการไปตามระยะเวลาและความต้องการ

                กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ได้มีการแปรสภาพการจัดหน่วย เป็น การจัดหน่วยแบบพันธกิจ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยจัดกลุ่มหน่วยงานเดียวกันไว้ด้วยกันรวมหน่วยส่งกําลังบํารุงทั้ง ๒๒ หน่วย จัดตั้งหน่วยตามสายงานเป็น ๕ กองพัน และ ๑ ศูนย์ควบคุม ประกอบด้วย พัน.สบร.๒๒ บชร.๒ , พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒ , พัน.ขส.๒๒ บชร.๒ , พัน.สร.๒๒ บชร.๒ , พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒ และ ศคบ.บชร.๒

สัญลักษ์ หน่วย

สามารถดาวโหลด LOGO หน่วยได้ แบบกลม : แบบอาร์ม

เพลงมาร์ช บชร 2

Currently Playing

ภารกิจการจัดหน่วย