ประวัติความเป็นมาของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒

จัดตั้งขึ้น ตามคำสั่ง กองทัพบกที่  ๒๖๑/๑๐ ลง ๑๓  กันยายน ๒๕๑๐ เรื่องการจัดตั้งหน่วยส่งกำลังบำรุง โดยให้จัดหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒  ตาม อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ เพื่อพราง หมายเลข ๕๔-๒  และ   ให้เรียกชื่อย่อว่า “บชร.๒”  และได้ทำการเปิดกองบังคับการ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๑๐  ณ  ที่ตั้งชั่วคราวในอาคารชั้นล่าง กองร้อยกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒

บชร. ๒ เมื่อแรกตั้ง ณ  ที่ทำการชั่วคราว อาคาร ร้อย.บก.ทภ.๒ ในปี ๒๕๑๐ มี พ.อ.จักรชัย  ศุภางคเสน เป็น ผบ.บชร.๒

ต่อมา ได้แปรสภาพหน่วย ตามคำสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๓๔/๒๗ เรื่อง ปรับการจัดหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ เป็นแบบพันธกิจ ประกอบด้วยหน่วยรองหลักคือ

๑.ศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุง

๒. กองพันส่งกำลังและบริการ

๓. กองพันซ่อมบำรุง

๔. กองพันทหารขนส่ง

๕. กองพันทหารเสนารักษ์

๖. กองพันสรรพาวุธกระสุน

ที่ตั้งปกติถาวร ที่ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา

การแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของกองทัพภาคที่ ๒

ภารกิจ

สนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงให้แก่หน่วยในอัตราบรรจุมอบ หน่วยขึ้นสมทบกองทัพภาคที่๒ และอาจรับภารกิจให้การสนับสนุนกำลังกึ่งทหารอื่นๆ อีกได้

ขีดความสามารถ ให้การสนับสนุนหน่วยได้  ๒  กองพล  และสามารถสนับสนุนหน่วยได้ ๔  กองพล เมื่อบรรจุในอัตราเต็ม

เกียรติประวัติของหน่วย

ได้จัดส่วนแยกกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ สนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุง ให้กับหน่วยตามแผนงานป้องกันประเทศ , การรักษาความมั่นคงภายในดังนี้

๑. จัดหน่วย ส่วนแยก ๒๐๑ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ออกสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับหน่วยที่ ปราบปราม ผกค. ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๒ ส่วนหน้า ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๖ ถึง พ.ศ.๒๕๒๕

๒. จัด ส่วนแยก ๒๐๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ออกสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงเป็นส่วนรวมให้กับ จังหวัดทหารบกอุดรธานี ส่วนแยกที่ ๑ สกลนคร , จังหวัดทหารบกอุดรธานี ส่วนแยกที่ ๒ นครพนม และ ส่วนแยก ๒๐๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ที่ค่ายเป็ปเปอร์ไกรเดอร์จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ ถึง พ.ศ.๒๕๓๔

๓. จัด ส่วนแยก ๒๐๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ออกสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับหน่วยที่ ออกป้องกันประเทศ และปราบปราม ผกค. ในพื้นที่ ๔ จังหวัดตอนใต้ของภาคอีสาน คือ บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี  โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ ถึง พ.ศ.๒๕๓๑

สัญลักษ์ หน่วย

สามารถดาวโหลด LOGO หน่วยได้ แบบกลม : แบบอาร์ม

เพลงมาร์ช บชร 2

ภารกิจการจัด หน่วย