ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างปักเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายพลทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้าง...

Read more

ประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ สนับสนุนหน่วย กองพลาธิการ กองพลทหารราบที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อ...

Read more

ประกาศประกวดราคางานโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕ ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒

ประกาศประกวดราคาจ้าง...

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ กองทัพบก (ระยะที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคางานจ...

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองบัญชาการช่ว...

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้าง...

Read more

ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อสีและอุปกรณ์สี สายช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ของหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคางานจ...

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างปักเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายพลทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคางานจ...

Read more

ประกาศประกวดราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำ – ห้องส้วม ของหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคางานจ...

Read more

ประกาศกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองบัญชาการช่ว...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3