ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้าง...

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม หมายเลข ก.๑๔๘.๒๐ ของ กองพันทหารเสนารักษ์ที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้าง...

Read more

ประกาศประกวดราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงป้อมยาม และป้อมยามรักษาการณ์ ของ กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคางานจ...

Read more

ประกาศกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ สนับสุนนหน่วย กองพลาธิการ กองพลทหารราบที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองบัญชาการช่ว...

Read more

ประกาศประกวดราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาด้วย...

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อสีและอุปกรณ์สี สายช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองบัญชาการช่ว...

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองบัญชาการช่ว...

Read more