ข่าวสารการประกวดราคาประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างปักเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายพลทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 Mins read
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างปักเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายพลทหารฯดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลด
Read more
ข่าวสารการประกวดราคาประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ สนับสนุนหน่วย กองพลาธิการ กองพลทหารราบที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 Mins read
ประกาศประกวดราคาซื้อซืื้อวัสดุซ่อมสิ่งอุปกรณ์-สายพลาธิการ-ลงเว็ปฯดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-ลงเว็ปฯดาวน์โหลด
Read more
ข่าวสารการประกวดราคาประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคางานโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕ ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒

1 Mins read
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลังสิ่งอุปกรณ์-ลงเว็ปฯดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยฯ-ลงเว็ปฯดาวน์โหลด
Read more
ข่าวสารการประกวดราคาประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ กองทัพบก (ระยะที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 Mins read
ประกาศประกวดราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน-ฯ-ลงเว็ปฯดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวนฯ-ลงเว็ปฯดาวน์โหลด
Read more
ข่าวสารการประกวดราคาประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 Mins read
ประกาศกองบัญชาการช่วยรบที่-๒-ลงเว็ปไซค์ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-ลงเว็ปไซค์ดาวน์โหลด
Read more
ข่าวสารการประกวดราคาประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 Mins read
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างซ่อมแซมอาคาร-และสิ่งปลูกสร้างฯดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส1ดาวน์โหลด
Read more
ข่าวสารการประกวดราคาประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อสีและอุปกรณ์สี สายช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ของหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 Mins read
ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อสีและอุปกรณ์สี-สาย-ช.-ลงเว็ปฯ-บชร.2ดาวน์โหลด
Read more
ข่าวสารการประกวดราคาประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างปักเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายพลทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 Mins read
ประกาศประกวดราคางานจ้างปักเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายฯดาวน์โหลด
Read more