ประกาศแผนจัดหา

ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างปักเครื่องหมายเหล่าไหม, เครื่องหมายปักสังกัดหน่วยทหาร และป้ายชื่อชุดฝึก เพื่อสนับสนุน นขต.ทภ.๒ (เฉพาะหน่วยในพื้นที่ จว.น.ม.)

1 Mins read
เผยแพร่แผนจ้างปัก2565-2 เผยแพร่แผนจ้างปัก2565-2
Read more
ข่าวสารการประกวดราคาประกาศแผนจัดหา

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งานจ้างปักเครื่องหมายเหล่าปักไหม,เครื่องหมายปักสังกัดหน่วยทหารและป้ายชื่อชุดฝึกฯ)

1 Mins read
Read more
ข่าวสารการประกวดราคาประกาศแผนจัดหา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งานวัสดุซ่อมสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ สนับสนุนหน่วย กองพลาธิการ กองพลทหารราบที่ ๓)

1 Mins read
ประกาศแผน-งานซื้อวัสดุซ่อมฯดาวน์โหลด
Read more
ข่าวสารการประกวดราคาประกาศแผนจัดหา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ซื้อวัสดุซ่อมสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ สนับสนุนหน่วย กองพลาธิการ กองพลทหารราบที่ ๓)

1 Mins read
ประกาศแผน-งานซื้อวัสดุซ่อมฯดาวน์โหลด
Read more
ข่าวสารการประกวดราคาประกาศแผนจัดหา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งานจ้างเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์โดยรถขนส่งบริษัทเอกชน)

1 Mins read
แผนงานจ้างเคลื่อนย้ายฯดาวน์โหลด รายละเอียดแผนงานจ้างเคลื่อนย้ายฯดาวน์โหลด
Read more
ข่าวสารการประกวดราคาประกาศแผนจัดหา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕ ระยที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วย กองบัญชากาารช่วยรบที่ ๒)

1 Mins read
Read more
ข่าวสารการประกวดราคาประกาศแผนจัดหา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (งานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ กองทัพบก (ระยะที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒

1 Mins read
Read more