ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งานวัสดุซ่อมสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ สนับสนุนหน่วย กองพลาธิการ กองพลทหารราบที่ ๓)

ประกาศแผน-งานซื้อวัส...

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ซื้อวัสดุซ่อมสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ สนับสนุนหน่วย กองพลาธิการ กองพลทหารราบที่ ๓)

ประกาศแผน-งานซื้อวัส...

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕ ระยที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วย กองบัญชากาารช่วยรบที่ ๒)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (งานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ กองทัพบก (ระยะที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒

Page 1 of 3 1 2 3