ข่าวสารการประกวดราคาเผยแพร่ราคากลาง

เผยแพร่ราคากลางงานโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕ ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒

1 Mins read
บัญชีราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมความปลอดภัย-คลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท-5-ระยะที่-2-ฯดาวน์โหลด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานงานก่อสร้างฯดาวน์โหลด
Read more
ข่าวสารการประกวดราคาเผยแพร่ราคากลาง

เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างจ้างซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำ - ห้อมส้วม ประจำปีงบประมาณ 2564

1 Mins read
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างฯ-1ดาวน์โหลด บัญชีราคากลางงานก่อสร้างจ้างซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง-โรงนอน-และห้องน้ำฯดาวน์โหลด
Read more
ข่าวสารการประกวดราคาเผยแพร่ราคากลาง

เผยแพร่ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒

1 Mins read
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างฯดาวน์โหลด บัญชีราคากลางงานก่อสร้างจ้างซ่อมแซมอาคาร-และสิ่งปลูกสร้าง-ฯดาวน์โหลด
Read more
ข่าวสารการประกวดราคาเผยแพร่ราคากลาง

เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อสีและอุปกรณ์สี สายช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564

1 Mins read
แบบ-บก-06-คุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อสีและอุปกรณ์สี-สาย-ช-ปี64ดาวน์โหลด
Read more