เผยแพร่ราคากลางงานโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕ ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒

บัญชีราคากลางงานก่อส...

Read more

เผยแพร่ราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำ – ห้องส้วม ของหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตารางแสดงวงเงินงบประ...

Read more
Page 1 of 2 1 2