ข่าวสารการประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 Mins read
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนฯ
Read more
ข่าวสารการประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสีและอุปกรณ์สี สายช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 Mins read
ประกาศกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ (ผู้ชนะราคา)
Read more
ข่าวสารการประกวดราคาประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 Mins read
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ
Read more
ข่าวสารการประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 Mins read
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒
Read more
ข่าวสารการประกวดราคาประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อสีและอุปกรณ์สี สายช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 Mins read
ประกาศกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ (ซื้อสีและอุปกรณ์สี สายช่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (วื้อสีและอุปกรณ์สี สายช่าง)
Read more
ข่าวสารการประกวดราคาเผยแพร่ราคากลาง

เผยแพร่ราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2562

1 Mins read
บัญชีรายละเอียดแสดงราคากลางงานจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯ
Read more
ข่าวสารการประกวดราคาประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 Mins read
ประกาศกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Read more
ข่าวสารการประกวดราคา

ประกาศประกวดราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 Mins read
ประกาศกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Read more
ข่าวสารการประกวดราคาเผยแพร่ราคากลาง

ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2

1 Mins read
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานจ้างซ่อมแซมฯ      บัญชีราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
Read more